Aanvullende gebruiksvoorwaarden koren

Naast deze gebruiksvoorwaarden voor de koren zijn er ook algemene gebruiksvoorwaarden en is er een privacyverklaring.

Koorzoeker is onderdeel van Fans4Music. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle muzikanten die het platform van Fans4Music gebruiken. Koren die Koorzoeker gebruiken vallen dus ook onder deze voorwaarden.

Voorwaarden voor het gebruik van het platform van Fans4Music door de Muzikant

Voordat je een fanomgeving aanmaakt, is het belangrijk om de onderstaande aanvullende gebruiksvoorwaarden goed door te nemen. Hierin zijn de nadere afspraken beschreven voor het gebruik van het platform en aanvullende diensten van Fans4Music. Deze nadere voorwaarden gelden in aanvulling op algemene gebruiksvoorwaarden en gaan in geval van tegenstrijdigheid vóór de algemene gebruiksvoorwaarden. Om een fanomgeving te kunnen aanmaken en om verder van de aanvullende diensten van Fans4Music gebruik te kunnen maken, dien je eerst met deze voorwaarden akkoord te gaan.

1. Begripsbepalingen

In deze nadere gebruiksvoorwaarden zijn begrippen opgenomen die beginnen met een hoofdletter. Met die begrippen bedoelen wij het volgende:

 • Aanvullende Diensten: de aanvullende diensten die Fans4Music aan de Muzikant aanbiedt via het Platform. Dit zijn:

  • het aanmaken en laten hosten van een Fanomgeving;
  • het via de Fanomgeving delen van informatie en media met (specifieke groepen van) Fans; en
  • het via de Fanomgeving ontvangen van financiële steun van Fans, al dan niet in ruil voor door de Muzikant te leveren diensten en producten zoals concerttickets en merchandise;
 • Fan: de (rechts)persoon met een registratie bij Fans4Music;

 • Fans4Music: Fans4Music B.V., Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, www.fans4music.com, info@fans4music.com, KvK-nummer 66536375;

 • Fanomgeving: de digitale omgeving die de Muzikant, als onderdeel van de Aanvullende Diensten kan aanmaken en laten hosten;

 • Gemachtigden: (rechts)personen met een registratie bij Fans4Music aan wie door de Muzikant beheers- en wijzigingsrechten ten aanzien van de Fanomgeving zijn verleend;

 • Muzikant: de (rechts)persoon die gebruik maakt van de Aanvullende Diensten;

 • Muzikanten-account: de registratie bij Fans4Music om toegang te krijgen tot de Aanvullende Diensten;

 • Platform: de websites fans4music.com en koorzoeker.nl en alle andere kanalen via welke Fans4Music de Aanvullende Diensten op enig moment aanbiedt, waaronder een (mobiele) app;

 • Stripe: Stripe, Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, www.stripe.com;

2. Algemeen

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door de Muzikant van Het Platform en van de Aanvullende Diensten. Eventuele (algemene) voorwaarden van de Muzikant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.2 Het gebruik van het Platform en de Aanvullende Diensten is alleen toegestaan met inachtneming van het in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde en steeds binnen de grenzen van uitsluitend door Fans4Music te bepalen fair use. De Muzikant is verplicht om binnen dat kader zorgvuldig gebruik te maken van het Platform en de Aanvullende Diensten. Fans4Music mag steeds nadere voorwaarden stellen aan dit zorgvuldig gebruik met het oog op de goede werking van het Platform en de Aanvullende Diensten en de gerechtvaardigde belangen van Fans4Music en derden.

2.3 In geen geval mogen de activiteiten van de Muzikant in het kader van (het gebruik van) het Platform en de Aanvullende Diensten:

 • gebaseerd zijn op onwaarheden en/of misleidend zijn;
 • inbreuk maken op rechten van Fans4Music of van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkrechten of andere rechten van intellectuele eigendom en/of privacy-rechten; en/of
 • (anderszins) in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving en/of onrechtmatig zijn tegenover Fans4Music of derden.

2.4 Fans4Music mag steeds de Muzikant de toegang tot en het gebruik van het Muzikanten-account, het Platform en/of de Aanvullende Diensten, geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, ontzeggen als de Muzikant naar het oordeel van Fans4Music in strijd met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden handelt. De Muzikant heeft in dat geval geen aanspraak op (schade)vergoeding.

2.5 Fans4Music mag deze gebruiksvoorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zal Fans4Music aan de Muzikant bekendmaken via het bij Fans4Music uit het Muzikanten-account bekende e-mailadres van de Muzikant en treden in werking per de datum van die bekendmaking of de daarin genoemde datum van inwerkingtreding.

3. Muzikanten-account

3.1 Voor het gebruik van de Aanvullende Diensten is een geldig Muzikanten-account vereist.

3.2 De Muzikant staat er tegenover Fans4Music voor in, dat de gegevens die zijn ingevoerd bij het aanmaken van het Muzikanten-account zijn eigen gegevens zijn en dat die gegevens juist en volledig zijn. De Muzikant is verplicht om wijzigingen van deze gegevens via het Platform door te geven aan Fans4Music.

3.3 Om misbruik door derden van het Muzikanten-account te voorkomen, is de Muzikant verplicht om de inloggegevens van het Muzikanten-account geheim te houden en om niet-toegestaan gebruik van het Muzikanten-account onmiddellijk aan Fans4Music te melden.

3.4 De Muzikant is en blijft zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat van het Muzikanten-account wordt gemaakt en het gebruik dat met het Muzikanten-account van het Platform en de Aanvullende Diensten wordt gemaakt. Dit geldt ook voor gebruik door derden van en met het Muzikanten-account, ongeacht of dit gebruik met of zonder toestemming en/of medeweten van de Muzikant plaatsvindt, maar tenzij het ongeoorloofd gebruik betreft ten aanzien waarvan Fans4Music opzet of bewuste roekloosheid kan worden verweten.

3.5 De Muzikant kan via het Muzikanten-account één of meer Gemachtigden aanmaken en verwijderen voor zijn Fanomgeving.

3.6 De Muzikant is en blijft zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van die Gemachtigden ten aanzien van de Fanomgeving als ware het zijn eigen handelen en nalaten. De verplichtingen van de Muzikant uit hoofde van deze nadere gebruiksvoorwaarden zijn daarbij van overeenkomstige toepassing op Gemachtigden.

4. Het platform en de Aanvullende Diensten

4.1 Fans4Music spant zich in om het Platform en de Aanvullende Diensten voor de Muzikant beschikbaar te maken en te houden. Fans4Music staat er niet voor in dat het Platform en de Aanvullende Diensten steeds, ononderbroken en zonder beperkingen en storingen beschikbaar zullen zijn en tot het door de Muzikant met het gebruik daarvan beoogde resultaat zullen leiden.

4.2 Fans4Music mag steeds de toegang tot en het gebruik van het Platform en de Aanvullende Diensten of onderdelen daarvan onderbreken of beperken als dat volgens Fans4Music nodig is in verband met storing, storingsoplossing, service, onderhoud, beveiliging en/of goede werking van het Platform en/of de Aanvullende Diensten. Fans4Music spant zich in om, voor zover dat mogelijk is, onderbrekingen en beperkingen op voorhand aan te kondigen via het Platform.

4.3 Fans4Music mag steeds, zonder voorafgaande aankondiging, de Aanvullende Diensten uitbreiden, beperken en/of wijzigen.

4.4 Door Fans4Music opgegeven en met Fans4Music afgesproken termijnen voor de levering van de Aanvullende Diensten zijn steeds indicaties en gelden nooit als fatale termijn.

4.5 Als de Muzikant via het Platform en/of de Aanvullende Diensten overeenkomsten sluit met een Fan en/of derden, dan doet de Muzikant dat in eigen naam en voor eigen rekening en risico. Fans4Music is geen partij bij deze overeenkomsten en kan daar ook niet door de Muzikant (of Fans of derden) op worden aangesproken. Bij het aangaan en uitvoeren van deze overeenkomsten is de Muzikant onder meer zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving, waaronder die op het gebied van elektronisch contracteren en Omzetbelasting (BTW).

4.6 Als er geschil ontstaat tussen de Muzikant en een Fan of derde over een tussen hen via het Platform en/of de Aanvullende Diensten gesloten overeenkomst, dan mag Fans4Music bemiddelen in dat geschil, maar is daartoe niet verplicht. Fans4Music mag in het kader van zo een geschil steeds besluiten om de contactgegevens van de Muzikant (waaronder zijn NAW-gegevens) aan de derde of Fan te verstrekken.

5. Fanomgeving

5.1 De Muzikant mag alleen een Fanomgeving aanmaken voor zijn eigen (muzikale) activiteiten en die (muzikale)activiteiten ten aanzien waarvan hem door de betreffende rechthebbende(n) voorafgaande uitdrukkelijke toestemming is verleend.

5.2 De Muzikant is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al hetgeen de Muzikant op de Fanomgeving plaatst of via de Fanomgeving aanbiedt.

5.3 Het is de Muzikant niet toegestaan om op de Fanomgeving tekst-, beeld- of geluidmateriaal te plaatsen dat:

 • discriminerend is naar uiterlijk, geslacht, ras, afkomst, religie, seksuele geaardheid, cultuur of anderszins als kwetsend kan worden gezien;
 • oproept tot geweld of het lastigvallen van derden;
 • in strijd is met de goede zeden, gewelddadig of pornografisch materiaal bevat of daarnaar verwijst;
 • het plegen van illegale activiteiten behelst of bevordert;
 • verwerking van persoonsgegevens behelst in strijd met de geldende wet- en regelgeving;
 • inbreuk maakt op rechten van Fans4Music of van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom of privacy-rechten.

5.4 Het bepaalde in punt 5.3 is van overeenkomstige toepassing op de diensten en goederen die de Muzikant via Fanomgeving aanbiedt. Of op de Fanomgeving geplaatst materiaal en via de Fanomgeving aangeboden diensten en goederen zijn toegestaan op grond van het bepaalde in punt 5.3 en dit punt 5.4, is ter uitsluitende beoordeling aan Fans4Music.

5.5 Fans4Music mag steeds, op eigen initiatief of op verzoek van derden, materiaal van de Fanomgeving verwijderen of ontoegankelijk maken, bijvoorbeeld als dit naar het oordeel van Fans4Music in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of onrechtmatig is tegenover derden.

6. Ontvangen van betalingen via de Fanomgeving

6.1 De Muzikant kan tegen betaling van een vergoeding aan Fans4Music betalingen ontvangen via de Fanomgeving zoals in dit artikel bepaald.

6.2 De betalingsverwerkingsdiensten voor de Muzikant in de Fanomgeving worden geleverd door Stripe. Om gebruik te kunnen maken van die diensten, gaat de Muzikant een contractuele relatie aan met Stripe. Fans4Music is daarin geen (contract)partij. Stripe rekent voor haar dienstverlening een vergoeding die los staat van de in artikel 6.1 bedoelde vergoeding aan Fans4Music.

6.3 Op de diensten van Stripe zijn de bepalingen van de het Stripe Connected Account Agreement (https://stripe.com/nl/connect-account/legal) en de daarvan deel uitmakende de Stripe Terms of Service (https://stripe.com/nl/legal) van toepassing, hierna gezamenlijk genoemd het "Stripe Services Agreement".

6.4 Voordat de Muzikant gebruik kan maken van de diensten van Stripe – en dus betalingen kan ontvangen via de Fanomgeving – dient de Muzikant het Stripe Services Agreement te hebben geaccepteerd. Door akkoord te gaan met het Stripe Services Agreement of gebruik te blijven maken van diensten van Stripe, gaat de Muzikant ermee akkoord gebonden te zijn door het Stripe Services Agreement, zoals dit van tijd tot tijd door Stripe kan worden gewijzigd.

6.5 De Muzikant stemt er mee in dat Fans4Music namens en voor de Muzikant bij Stripe een zogenaamd ‘Custom account’ aanmaakt voor de afwikkeling van de via de Fanomgeving ontvangen betalingen.

6.6 De Muzikant verplicht zich om aan Fans4Music alle door Stripe verlangde informatie te verstrekken voor het aanmaken van het Custom account en het uitvoeren van de betalingsverwerkingsdienstverlening, waaronder informatie over de Muzikant en zijn (bedrijfsactiviteiten), en stemt er mee in dat Fans4Music die informatie en transactieinformatie die verband houdt met het gebruik van de door Stripe verleende betalingsverwerkingsdiensten aan Stripe verstrekt. De Muzikant staat er tegenover Fans4Music voor in dat de door de Muzikant aan Fans4Music verstrekte informatie juist en volledig is.

6.7 De in artikel 6.1 bedoelde vergoeding die de Muzikant aan Fans4Music verschuldigd is voor het ontvangen van betalingen via de Fanomgeving, bedraagt één euro per bestelling en tien procent van overige betaling (inclusief BTW) die de Fan via de Fanomgeving aan de Muzikant betaalt. De vergoeding is inclusief eventueel verschuldigde BTW en blijft verschuldigd, ook als de betaling door de Fan om welke reden dan ook wordt gerestitueerd. De Muzikant stemt er mee in en machtigt Fans4Music om deze vergoeding periodiek rechtstreeks door Stripe aan Fans4Music te laten betalen.

6.8 Het Custom account van de Muzikant bij Stripe wordt zo ingesteld dat uitbetaling aan de Muzikant van de via de Fanomgeving ontvangen betalingen, na aftrek van de vergoedingen aan Stripe en Fans4Music, ten minste maandelijks plaatsvindt.

7. Rechten van intellectuele eigendom

7.1 De Muzikant staat er tegenover Fans4Music en alle aan haar gelieerde (rechts)personen voor in, dat de Muzikant volledig rechthebbende is ten aanzien van al hetgeen de Muzikant op de Fanomgeving plaatst en/of via de Fanomgeving aanbiedt en dat daarmee op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op rechten van Fans4Music of derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom of privacy-rechten.

7.2 De Muzikant vrijwaart Fans4Music en alle aan Fans4Music gelieerde (rechts)personen van alle aanspraken van derden die verband houden met hetgeen op de Fanomgeving is geplaatst en/of via de Fanomgeving is aangeboden en de Muzikant is verplicht om aan Fans4Music respectievelijk de aan Fans4Music gelieerde (rechts)personen alle schade en kosten te vergoeden die verband houden met zulke aanspraken, ongeacht of deze aanspraken (achteraf) terecht blijken of niet.

7.3 Onder de in de punten 7.1 en 7.2 bedoelde (rechts)personen worden in elk geval verstaan de bestuurders en werknemers van Fans4Music. De in punten 7.1 en 7.2 opgenomen garantie en vrijwaring wordt bij wijze van derdenbeding ten behoeve van de aan Fans4Music gelieerde (rechts)personen overeengekomen.

7.4 De plaatsing van tekst-, beeld- en geluidsmateriaal op de Fanomgeving behelst geen overdracht van rechten van intellectuele eigendom. Wel erkent de Muzikant en stemt de Muzikant er bij voorbaat mee in, dat door de plaatsing van tekst-, beeld- en geluidsmateriaal op de Fanomgeving de Muzikant automatisch en kosteloos aan Fans4Music een licentie verleent om dat materiaal te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken (en om dat aan derden toe te staan) in het kader van haar diensten aan de Muzikant en derden en in het kader van marketing- en promotieactiviteiten van Fans4Music. Deze licentie is wereldwijd, niet-exclusief en eeuwigdurend en behelst tevens het recht van Fans4Music om het materiaal te (laten) verwijderen van de Fanomgeving, het Platform en haar servers zonder daarmee aansprakelijk te zijn tegenover de Muzikant of enige derde.

8. Bescherming van persoonsgegevens

8.1 Fans4Music verwerkt persoonsgegevens volgens het op het Platform gepubliceerde Privacy Verklaring en met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. De Muzikant verklaart de Privacy Verklaring te hebben gelezen en met de inhoud daarvan akkoord te zijn.

8.2 De Muzikant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die aan hem via de Fanomgeving worden doorgegeven en is verplicht om daarbij de Wet bescherming persoonsgegevens na te leven. De Muzikant vrijwaart Fans4Music ter zake van alle aanspraken van Fans en/of derden, waaronder voor schade en boetes.

9. Aansprakelijkheid Fans4Music en overmacht

9.1 Fans4Music is alleen aansprakelijk voor schade die aan opzet of bewuste roekeloosheid van Fans4Music of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten is te wijten.

9.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Muzikant de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Fans4Music heeft gemeld.

9.3 Fans4Music is bij aansprakelijkheid alleen gehouden tot vergoeding van schade aan personen of zaken. Vergoeding van alle andere schadesoorten, waaronder schade wegens bedrijfsstagnatie, dataverminking of -verlies, gemiste inkomsten of gemiste besparingen, gemaakte kosten en aanspraken van derden is uitgesloten.

9.4 De totale aansprakelijkheid van Fans4Music tegenover de Muzikant, ongeacht de (rechts)grond(en) waarop deze is gebaseerd en ongeacht het aantal schadegevallen, is beperkt tot vergoeding van schade tot het bedrag van de door de Muzikant aan Fans4Music betaalde vergoeding bedoeld in punt 6.3., met als maximum een bedrag van € 250,00. Is er geen vergoeding betaald, dan geldt als maximum een bedrag van € 100,00.

9.5 Als Fans4Music aansprakelijk is en het risico op de betreffende schade op gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan is in afwijking van het bepaalde in punt 9.4 elke aansprakelijkheid van Fans4Music beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.

9.6 Elke aanspraak op vergoeding van schade vervalt als de Muzikant voor deze aanspraak niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan een eis in rechte heeft ingesteld.

9.7 Niet aansprakelijk is Fans4Music voor schade die het directe of indirecte gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan het tijdelijk of blijvend niet door Fans4Music (hebben) kunnen nakomen van haar verplichtingen tegenover de Muzikant als gevolg van het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van de verplichtingen van door Fans4Music ingeschakelde (hulp)personen, ICT-, internet- en stroomstoringen, stakingen, overheidsingrijpen of -maatregelen en/of andere gebeurtenissen of omstandigheden waarop Fans4Music geen beslissende invloed kan uitoefenen.

10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Zowel de Muzikant als Fans4Music mogen de overeenkomst waarvan deze gebruiksvoorwaarden onderdeel uitmaken op elk moment en met onmiddellijke ingang en zonder daardoor gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding, beëindigen door opzegging.

10.2 De Muzikant kan opzeggen via het Platform of schriftelijk aan het postadres van Fans4Music. Als Fans4Music deze overeenkomst opzegt, mag zij de opzegging richten aan het Fans4Music uit het Muzikanten-account bekende e-mailadres van de Muzikant.

10.3 Na beëindiging van de overeenkomst zal Fans4Music de toegang van derden tot de Fanomgeving blokkeren. Tot één maand na de beëindiging van de overeenkomst houdt de de Muzikant toegang tot de Fanomgeving. Na deze periode is de Fanomgeving niet meer toegankelijk voor de Muzikant.

10.4 Beëindiging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan overeenkomsten die de Muzikant met Fans en/of derden heeft gesloten via het Platform en/of de Aanvullende Diensten. De Muzikant verplicht zich tegenover Fans4Music om deze overeenkomsten gestand te zullen doen, tenzij hij daarover andere afspraken heeft gemaakt met de betreffende Fans en/of derden. De Muzikant vrijwaart Fans4Music ter zake van alle aanspraken van Fans en/of derden.

11. Slotbepalingen

11.1 De rechten van de Muzikant uit hoofde van de met Fans4Music gesloten overeenkomst zijn niet overdraagbaar. Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Fans4Muziek kunnen deze overdraagbaar worden gemaakt.

11.2 De rechten van die deze gebruiksvoorwaarden aan Fans4Music toekennen in het geval de Muzikant enige bepaling daaruit overtreedt, staan er niet aan in de weg dat Fans4Music aanspraak maakt op nakoming van de overtreden bepaling en op schadevergoeding. Het bepaalde in artikel 6:92 lid 1 en 2 BW is dan niet van toepassing.

11.3 Op deze gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst tussen Fans4Music en de Muzikant is het Nederlands recht van toepassing.

11.4 Tenzij een andere rechter dwingendrechtelijk exclusief bevoegd is, zullen alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen Fans4Music en de Muzikant ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Fans4Music, Utrecht, 9 mei 2018