Algemene gebruiksvoorwaarden

Naast deze algemene gebruikvoorwaarden zijn er ook aanvullende gebruiksvoorwaarden voor koren en is er een privacyverklaring.

Koorzoeker is onderdeel van Fans4Music. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het platform van Fans4Music. Gebruikers van Koorzoeker vallen dus ook onder deze voorwaarden.

Voorwaarden voor het gebruik van het platform van Fans4Music

Voordat je je registreert bij Fans4Music, is het belangrijk om de onderstaande gebruiksvoorwaarden goed door te nemen. Hierin zijn de nadere afspraken beschreven voor het gebruik van het platform en aanvullende diensten van Fans4Music. Om je te kunnen registreren bij Fans4Music, dien je eerst met deze voorwaarden akkoord te gaan.

1. Begripsbepalingen

In deze gebruiksvoorwaarden zijn begrippen opgenomen die beginnen met een hoofdletter. Met die begrippen bedoelen wij het volgende:

 • Aanvullende Diensten: de aanvullende diensten die Fans4Music aan de Muzikant aanbiedt via het Platform. Dit zijn:

  • het aanmaken en laten hosten van een Fanomgeving;
  • het via de Fanomgeving delen van informatie en media met (specifieke groepen van) Fans; en
  • het via de Fanomgeving ontvangen van financiële steun van Fans, al dan niet in ruil voor door de Muzikant te leveren diensten en producten zoals concerttickets en merchandise;
 • Diensten: de diensten die Fans4Music aan de Fan aanbiedt via het Platform. Dit zijn:

  • het volgen van Muzikanten via de Fanomgeving;
  • het via de Fanomgeving geven van financiële steun aan een Muzikant, al dan niet in ruil voor door de Muzikant te leveren diensten en producten zoals concerttickets en merchandise; en
  • eventuele overige diensten die Fans4Music aanbiedt of nog zal aanbieden aan de Fan.
 • Fan: de (rechts)persoon met een registratie bij Fans4Music;

 • Fans4Music: Fans4Music B.V., Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, www.fans4music.com, info@fans4music.com, KvK-nummer 66536375;

 • Fan-account: de registratie bij Fans4Music om toegang te krijgen tot de Diensten;

 • Fanomgeving: de digitale omgeving die de Muzikant, als onderdeel van de Aanvullende Diensten kan aanmaken en laten hosten;

 • Gemachtigden: (rechts)personen met een registratie bij Fans4Music aan wie door de Muzikant beheers- en wijzigingsrechten ten aanzien van de Fanomgeving zijn verleend;

 • Muzikant: de (rechts)persoon met een registratie bij Fans4Music voor het gebruik van de door Fans4Music geboden Aanvullende Diensten;

 • Platform: de websites fans4music.com, koorzoeker.nl, en alle andere kanalen via welke Fans4Music de Diensten op enig moment aanbiedt, waaronder een (mobiele) app.

2. Algemeen

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door de Fan van Het Platform en van de Diensten. Eventuele (algemene) voorwaarden van de Fan zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.2 Het gebruik van het Platform en de Diensten is alleen toegestaan met inachtneming van het in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde en steeds binnen de grenzen van uitsluitend door Fans4Music te bepalen fair use. De Fan is verplicht om binnen dat kader zorgvuldig gebruik te maken van het Platform en de Diensten. Fans4Music mag steeds nadere voorwaarden stellen aan dit zorgvuldig gebruik met het oog op de goede werking van het Platform en de Diensten en de gerechtvaardigde belangen van Fans4Music en derden.

2.3 In geen geval mogen de activiteiten van de Fan in het kader van (het gebruik van) het Platform en de Diensten:

 • gebaseerd zijn op onwaarheden en/of misleidend zijn;
 • inbreuk maken op rechten van Fans4Music of van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkrechten of andere rechten van intellectuele eigendom en/of privacy-rechten; en/of
 • (anderszins) in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving en/of onrechtmatig zijn tegenover Fans4Music of derden.

2.4 Fans4Music mag steeds de Fan de toegang tot en het gebruik van het Fan-account, het Platform en/of de Diensten, geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, ontzeggen als de Fan naar het oordeel van Fans4Music in strijd met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden handelt. De Fan heeft in dat geval geen aanspraak op (schade)vergoeding.

2.5 Fans4Music mag deze gebruiksvoorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zal Fans4Music aan de Fan bekendmaken via het bij Fans4Music uit het Fan-account bekende e-mailadres van de Fan en treden in werking per de datum van die bekendmaking of de daarin genoemde datum van inwerkingtreding.

3. Fan-account

3.1 Voor het gebruik van de Diensten is een geldig Fan-account vereist.

3.2 De Fan staat er tegenover Fans4Music voor in, dat de gegevens die zijn ingevoerd bij het aanmaken van het Fan-account zijn eigen gegevens zijn en dat die gegevens juist en volledig zijn. De Fan is verplicht om wijzigingen van deze gegevens via het Platform door te geven aan Fans4Music.

3.3 Om misbruik door derden van het Fan-account te voorkomen, is de Fan verplicht om de inloggegevens van het Fan-account geheim te houden en om niet-toegestaan gebruik van het Fan-account onmiddellijk aan Fans4Music te melden.

3.4 De Fan is en blijft zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat van het Fan-account wordt gemaakt en het gebruik dat met het Fan-account van het Platform en de Diensten wordt gemaakt. Dit geldt ook voor gebruik door derden van en met het Fan-account, ongeacht of dit gebruik met of zonder toestemming en/of medeweten van de Fan plaatsvindt, maar tenzij het ongeoorloofd gebruik betreft ten aanzien waarvan Fans4Music opzet of bewuste roekloosheid kan worden verweten.

4. Het platform en de Diensten

4.1 Fans4Music spant zich in om het Platform en de Diensten voor de Fan beschikbaar te maken en te houden. Fans4Music staat er niet voor in dat het Platform en de Diensten steeds, ononderbroken en zonder beperkingen en storingen beschikbaar zullen zijn en tot het door de Fan met het gebruik daarvan beoogde resultaat zullen leiden.

4.2 Fans4Music mag steeds de toegang tot en het gebruik van het Platform en de Diensten of onderdelen daarvan onderbreken of beperken als dat volgens Fans4Music nodig is in verband met storing, storingsoplossing, service, onderhoud, beveiliging en/of goede werking van het Platform en/of de Diensten. Fans4Music spant zich in om, voor zover dat mogelijk is, onderbrekingen en beperkingen op voorhand aan te kondigen via het Platform.

4.3 Fans4Music mag steeds, zonder voorafgaande aankondiging, de Diensten uitbreiden, beperken en/of wijzigen.

4.4 Door Fans4Music opgegeven en met Fans4Music afgesproken termijnen voor de levering van de Diensten zijn steeds indicaties en gelden nooit als fatale termijn.

4.5 Als de Fan via het Platform en/of de Diensten overeenkomsten sluit met een Muzikant en/of derden, dan doet de Fan dat in eigen naam en voor eigen rekening en risico. Fans4Music is geen partij bij deze overeenkomsten en kan daar ook niet door de Fan (of Muzikant of derden) op worden aangesproken.

4.6 Als er geschil ontstaat tussen de Fan en een Muzikant of derde over een tussen hen via het Platform en/of de Diensten gesloten overeenkomst, dan mag Fans4Music bemiddelen in dat geschil, maar is daartoe niet verplicht. Fans4Music mag in het kader van zo een geschil steeds besluiten om de contactgegevens van de Fan waaronder zijn NAW-gegevens aan de derde of Muzikant te verstrekken.

5. Fanomgeving

5.1 De Fan is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al hetgeen de Fan op een Fanomgeving plaatst of via de Fanomgeving aanbiedt.

5.2 Het is de Fan niet toegestaan om op een Fanomgeving tekst-, beeld- of geluidmateriaal te plaatsen dat:

 • discriminerend is naar uiterlijk, geslacht, ras, afkomst, religie, seksuele geaardheid, cultuur of anderszins als kwetsend kan worden gezien;
 • oproept tot geweld of het lastigvallen van derden;
 • in strijd is met de goede zeden, gewelddadig of pornografisch materiaal bevat of daarnaar verwijst;
 • het plegen van illegale activiteiten behelst of bevordert;
 • verwerking van persoonsgegevens behelst in strijd met de geldende wet- en regelgeving;
 • inbreuk maakt op rechten van Fans4Music of van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom of privacy-rechten.

5.3 Of op de Fanomgeving geplaatst materiaal is toegestaan op grond van het bepaalde in punt 5.2, is ter uitsluitende beoordeling aan Fans4Music.

5.4 Fans4Music mag steeds, op eigen initiatief of op verzoek van derden, door de Fan op een Fanomgeving geplaatst materiaal verwijderen of ontoegankelijk maken, bijvoorbeeld als dit naar het oordeel van Fans4Music in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of onrechtmatig is tegenover derden.

6. Rechten van intellectuele eigendom

6.1 De Fan staat er tegenover Fans4Music en alle aan haar gelieerde (rechts)personen voor in, dat de Fan volledig rechthebbende is ten aanzien van al hetgeen de Fan op een Fanomgeving plaatst en dat daarmee op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op rechten van Fans4Music of derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom of privacy-rechten.

6.2 De Fan vrijwaart Fans4Music en alle aan Fans4Music gelieerde (rechts)personen van alle aanspraken van derden die verband houden met hetgeen door de Fan op een Fanomgeving is geplaatst en de Muzikant is verplicht om aan Fans4Music respectievelijk de aan Fans4Music gelieerde (rechts)personen alle schade en kosten te vergoeden die verband houden met zulke aanspraken, ongeacht of deze aanspraken (achteraf) terecht blijken of niet.

6.3 Onder de in de punten 6.1 en 6.2 bedoelde (rechts)personen worden in elk geval verstaan de bestuurders en werknemers van Fans4Music. De in punten 6.1 en 6.2 opgenomen garantie en vrijwaring wordt bij wijze van derdenbeding ten behoeve van de aan Fans4Music gelieerde (rechts)personen overeengekomen.

6.4 De plaatsing van tekst-, beeld- en geluidsmateriaal op een Fanomgeving behelst geen overdracht van rechten van intellectuele eigendom. Wel erkent de Fan en stemt de Fan er bij voorbaat mee in, dat door de plaatsing van tekst-, beeld- en geluidsmateriaal op een Fanomgeving de Fan automatisch en kosteloos aan Fans4Music een licentie verleent om dat materiaal te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken (en om dat aan derden toe te staan) in het kader van haar diensten aan de Fan en derden en in het kader van marketing- en promotieactiviteiten van Fans4Music. Deze licentie is wereldwijd, niet-exclusief en eeuwigdurend en behelst tevens het recht van Fans4Music om het materiaal te (laten) verwijderen van een Fanomgeving, het Platform en haar servers zonder daarmee aansprakelijk te zijn tegenover de Fan of enige derde.

7. Bescherming van persoonsgegevens

7.1 Fans4Music verwerkt persoonsgegevens volgens de op het Platform gepubliceerde Privacy Verklaring en met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. De Fan verklaart de Privacy Verklaring te hebben gelezen en met de inhoud daarvan akkoord te zijn.

8. Aansprakelijkheid Fans4Music en overmacht

8.1 Fans4Music is alleen aansprakelijk voor schade die aan opzet of bewuste roekeloosheid van Fans4Music of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten is te wijten.

8.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Fan de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Fans4Music heeft gemeld.

8.3 Fans4Music is bij aansprakelijkheid alleen gehouden tot vergoeding van schade aan personen of zaken. Vergoeding van alle andere schadesoorten, waaronder schade wegens bedrijfsstagnatie, dataverminking of -verlies, gemiste inkomsten of gemiste besparingen, gemaakte kosten en aanspraken van derden is uitgesloten.

8.4 De totale aansprakelijkheid van Fans4Music tegenover de Fan, ongeacht de (rechts)grond(en) waarop deze is gebaseerd en ongeacht het aantal schadegevallen, is beperkt tot vergoeding van schade tot een bedrag van maximaal € 100,00.

8.5 Als Fans4Music aansprakelijk is en het risico op de betreffende schade op gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan is in afwijking van het bepaalde in punt 8.4 elke aansprakelijkheid van Fans4Music beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.

8.6 Elke aanspraak op vergoeding van schade vervalt als de Fan voor deze aanspraak niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan een eis in rechte heeft ingesteld.

8.7 Niet aansprakelijk is Fans4Music voor schade die het directe of indirecte gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan het tijdelijk of blijvend niet door Fans4Music (hebben) kunnen nakomen van haar verplichtingen tegenover de Fan als gevolg van het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van de verplichtingen van door Fans4Music ingeschakelde (hulp)personen, ICT-, internet- en stroomstoringen, stakingen, overheidsingrijpen of -maatregelen en/of andere gebeurtenissen of omstandigheden waarop Fans4Music geen beslissende invloed kan uitoefenen.

9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1 Zowel de Fan als Fans4Music mogen de overeenkomst waarvan deze gebruiksvoorwaarden onderdeel uitmaken op elk moment en met onmiddellijke ingang en zonder daardoor gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding, beëindigen door opzegging.

9.2 De Fan kan opzeggen via het Platform. Als Fans4Music deze overeenkomst opzegt, mag zij de opzegging richten aan het Fans4Music uit het Fan-account bekende e-mailadres van de Fan.

9.3 Na beëindiging van de overeenkomst zal Fans4Music de toegang tot en het gebruik van het Fan-account blokkeren.

9.4 Beëindiging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan overeenkomsten die de Fan met Muzikanten en/of derden heeft gesloten via het Platform en/of de Diensten. De Fan verplicht zich tegenover Fans4Music om deze overeenkomsten gestand te zullen doen, tenzij hij daarover andere afspraken heeft gemaakt met de betreffende Muzikant en/of derde. De Fan vrijwaart Fans4Music ter zake van alle aanspraken van Muzikanten en/of derden.

10. Slotbepalingen

10.1 De rechten van de Fan uit hoofde van de met Fans4Music gesloten overeenkomst zijn niet overdraagbaar. Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Fans4Muziek kunnen deze overdraagbaar worden gemaakt.

10.2 De rechten van die deze gebruiksvoorwaarden aan Fans4Music toekennen in het geval de Fan enige bepaling daaruit overtreedt, staan er niet aan in de weg dat Fans4Music aanspraak maakt op nakoming van de overtreden bepaling en op schadevergoeding. Het bepaalde in artikel 6:92 lid 1 en 2 BW is dan niet van toepassing.

10.3 Op deze gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst tussen Fans4Music en de Muzikant is het Nederlands recht van toepassing.

10.4 Tenzij een andere rechter dwingendrechtelijk exclusief bevoegd is, zullen alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen Fans4Music en de Muzikant ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Fans4Music, Utrecht 9 mei 2018